TAP-Windows 9.21

TAP-Windows 9.21

TAP-Windows – Shareware – Windows
ra khỏi 5 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
OpenVPN sử dụng vòi nước-windows để cung cấp chức năng thiết bị máy ảo trên Windows. Bình thường, bạn không cần phải cài đặt cửa sổ khai thác một cách riêng biệt, như chương trình cài đặt OpenVPN bao gồm nó.

Tổng quan

TAP-Windows là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi TAP-Windows.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.320 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của TAP-Windows là 9.21.2, phát hành vào ngày 09/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/07/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 9.21.2, được sử dụng bởi 59 % trong tất cả các cài đặt.

TAP-Windows đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của TAP-Windows đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho TAP-Windows!

Cài đặt

người sử dụng 7.320 UpdateStar có TAP-Windows cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
TAP-Windows
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản